Algemene voorwaarden

Partijen

Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis, geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 86832794, gevestigd te Roermond,
Neerstraat 58 / Bergstraat 9-11, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Verdere gegevens van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis:

Website: www.cobibotanischwarenhuiss.nl / www.cobinatuurlijkbijzonder.nl

Email: info@Cobibotanischwarenhuis.nl / info@Cobinatuurlijkbijzonder.nl

 

Telefoonnummer: 06 – 54672299

Btw-identificatienummer: 864104716B01

Klant:
de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van Cobi Natuurlijk
Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis.

Consument:
de Klant die natuurlijk persoon is en die handelt voor doeleinden die
buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

Goed(eren):
Producten en toebehoren als onderwerp van de tussen Cobi Natuurlijk
Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis en de Klant gesloten overeenkomst.

 

Toepasselijkheid

Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis verklaart deze algemene
voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Cobi Natuurlijk Bijzonder /
Cobi Botanisch Warenhuis en, al dan niet daaruit voortvloeiende,
overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de
inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens
voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen
gelden.

Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Algemene
(inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Derden die door Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis bij de
uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op
deze algemene voorwaarden beroepen. Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi
Botanisch Warenhuis kan niet aansprakelijk worden gehouden waar gebruik
wordt gemaakt van diensten van derden.

Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden
nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in
overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen
komen.

 

Aanbod en overeenkomst

Elk aanbod, in de vorm van een offerte, weergegeven op de website of
anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk,
tenzij anders schriftelijk door Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch
Warenhuis is aangegeven.

Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt. De overeenkomst wordt
derhalve uitdrukkelijk onder de opschortende en/of ontbindende voorwaarde
van toereikende beschikbaarheid van Goederen aangegaan. Indien Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis een beroep moet doen op
deze bepaling geeft dat de Klant geen recht op schadevergoeding.

De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod
zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro en exclusief btw en onderhavig aan
heffingen, accijnzen, toeslagen en overige factoren.

Alle opgaven van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis van
getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of
verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen en foto’s zijn slechts
aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt
niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde
van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis.

Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.

Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend
jegens Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis.

De overeenkomst komt tot stand:

Bestelling via de webshop: De overeenkomst komt tot stand op het moment dat
de Klant de bestelprocedure op de website van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi
Botanisch Warenhuis correct heeft doorlopen en nadat de door Cobi Natuurlijk
Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis verzonden bevestigingsmail van de
overeenkomst in de mailbox van het door de Klant opgegeven e-mailadres is
aangekomen.

Bestelling anders dan via de webshop: De overeenkomst komt tot stand nadat
beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis een schriftelijke aanvaarding
heeft bevestigd ofwel nadat Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis,
of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

 

Levering/Uitvoering van de overeenkomst

Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis zal binnen de
aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze
termijn is niet fataal, waardoor de Klant Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi
Botanisch Warenhuis altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een
geruime en redelijke termijn voor nakoming dient te worden gesteld,
alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

Indien Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis voor de
bezorging/levering zorgdraagt dient de Klant een bezorgadres door te geven
waar Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis de te leveren
Goederen op de aangegeven datum kan (laten) bezorgen/leveren. Indien de
Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat de
Goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de
Goederen op een volgend moment voor rekening van de Klant. De Klant zal
alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald bij Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis.

Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis zal de Goederen gedurende
één maand te rekenen vanaf het moment van de overeengekomen leverdatum in
bewaring nemen. Na het verstrijken van de in dit artikel bedoelde termijn
staat het Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis vrij de
Goederen te vernietigen of aan derden over te dragen.

Het staat Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis vrij de opdracht
en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is
uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

Levering van Goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het
risico van verlies of waardevermindering van de te leveren Goederen gaat
op de Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn
gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder
verantwoordelijkheid van de Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de
eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

 

Verbintenissen van de Klant

De Klant stelt Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis in de
gelegenheid de opdracht te verrichten. De Klant verplicht zich de
benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst
door Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis. Hieronder wordt
onder andere begrepen:

a) Er zorg voor dragen dat Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen en
de voor de opdracht te verschaffen gegevens;

b) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of
leveringen, die niet tot de opdracht van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi
Botanisch Warenhuis behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de
uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;

c) Het op een zodanige wijze inrichten van de (werk)plaats, in verband met de
werkzaamheden ter plaatse, zodat Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi
Botanisch Warenhuis dadelijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;

d) Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis dient te allen tijde het
object waaraan of waarin het werk wordt verricht te kunnen betreden. De
Klant dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te
zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het
ter beschikking stellen van een sleutel.

Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient de Klant Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis hieromtrent tijdig te
informeren. Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis is
gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis- of
loonkosten, als gevolg hiervan aan de Klant in rekening te brengen.

Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Cobi Natuurlijk
Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis niet gehouden de schade als gevolg
van vertraging in de (op)levering aan de Klant te vergoeden.

Voorafgaand aan de uitvoering dient de Klant de afgesproken en benodigde informatie
aan Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis te verschaffen. Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis zal deze naar zijn beste
weten beoordelen en de Klant waarschuwen indien hierin onjuistheden
voorkomen. Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis is echter
niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk
is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door de
Klant.

De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:

a) Onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;

b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt
uitgevoerd;

c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking
zijn gesteld.

Art 7:408 en 7:764 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten;
tussentijdse opzegging is niet mogelijk zonder gehouden te blijven aan de
financiële verplichtingen.

 

Verhuur van Goederen

Specifiek voor de verhuur van Goederen gelden voorts
nog de onderstaande bepalingen:

Niet of te late afname door de Klant van te huren Goederen per afleveringsdatum
laat de aanvang van de huurtermijn onverlet en daarmee ook de verplichtingen
van de Klant – waaronder uitdrukkelijk de betalingsverplichting ten
aanzien van de huurtermijnen – krachtens de overeenkomst.

De Klant is verplicht de Goederen voor zover mogelijk bij aflevering te
controleren op gebreken. Eventuele afwijkingen, zoals bestaande
beschadigingen of gebreken, worden op een voorinspectieformulier genoteerd
en door beide partijen ondertekend. Indien geen voorinspectieformulier is
opgemaakt, geldt het uitgangspunt dat de Goederen in perfecte, gave en
onbeschadigde staat zijn afgegeven. Hiervan kan slechts worden afgeweken
indien op de productfoto’s van het aanbod (bijvoorbeeld offerte of
website) duidelijk anders blijkt.

De Klant zal als een goede beheerder voor de Goederen zorgen, waaronder, maar
niet beperkt tot, een schone opslag afgeschermd van weersinvloeden,
doelmatige beveiliging en uitsluitend gebruik in overeenstemming met de
aard en bestemming van het Goed.

Het wijzigen van de Goederen in aard of uiterlijk, waaronder het aanbrengen
van versieringen, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis.

Indien de Klant Goederen wenst te verplaatsen, bijvoorbeeld omdat het elders
kantoor gaat houden, is hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
vereist. De Klant dient Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
hieromtrent tijdig te informeren. Vanwege de deskundigheid van Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis en de kwetsbaarheid van de
Goederen worden bij een verplaatsing deze handelingen, tenzij anders door Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis is aangegeven, door of
namens Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis verricht. De
hiermee gemoeide kosten, arbeid en noodzakelijke hulpmiddelen, komen voor
rekening van de Klant.

Het staat de Klant niet vrij de Goederen aan derden onder te verhuren of in
(mede)gebruik te geven onder welke benaming dan ook.

In verband met het eigendomsrecht van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi
Botanisch Warenhuis dient de Klant Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi
Botanisch Warenhuis tijdig te informeren bij een dreigend faillissement of
surseance van betaling of wanneer derden beslag dreigen te leggen op de
Goederen of andere rechten daarop willen doen gelden.Indien derden ten
opzichte van de Goederen rechten willen laten gelden, is de Klant
verplicht deze derden per omgaande op de hoogte te stellen van het
eigendomsrecht van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis.
De Klant dient alle benodigde en redelijke maatregelen te treffen om inbreuken
op het eigendomsrecht van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
zoveel mogelijk te beperken. De eventueel hieruit voortvloeiende kosten
zijn voor rekening van de Klant.

De Klant zal alle op de Goederen van toepassing zijnde regelgeving,
gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in
deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de Goederen, strikt
naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig
naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is de Klant
aansprakelijk.

In het geval de Klant geen gebruik van de Goederen kan maken, komt dit voor
zijn risico en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn
betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering het gevolg is van
omstandigheden die hoofdzakelijk Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi
Botanisch Warenhuis kan worden aangerekend.

Tot het tijdstip waarop de Goederen weer in de feitelijke macht van Cobi Natuurlijk
Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis zijn, is het risico van verlies,
beschadiging door of aan de Goederen of tenietgaan daarvan voor rekening
van de Klant. Indien Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
in één van de hiervoor genoemde gevallen op haar eerste verzoek niet
vrijelijk over de Goederen kan beschikken, komt de daaruit voor Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis voortvloeiende schade ten
laste van de Klant.

Zonder toestemming van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis is de
Klant niet gerechtigd om de Goederen voortijdig te retourneren. Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis is niet verplicht om de
Goederen eerder aan te nemen dan aanvankelijk overeengekomen. Bij
voortijdige retournering van de goederen heeft de Klant geen recht op
gedeeltelijke restitutie.

Tenzij anders overeengekomen is de Klant zelf verantwoordelijk voor de
retournering van de Goederen bij Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi
Botanisch Warenhuis. Indien de Klant de Goederen met alle bijbehorende
zaken en documentatie niet op tijd aflevert na beëindiging van de
overeenkomst c.q. de huurtermijn, is de Klant aan Cobi Natuurlijk
Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis een direct opeisbare boete
verschuldigd van € 100,- ex. btw voor iedere dag of gedeelte daarvan dat
hij niet aan zijn afleververplichting voldoet. Deze boete geldt
onverminderd het recht van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
om de daadwerkelijk geleden schade op de Klant te verhalen.

Terstond na beëindiging van de overeenkomst zal de Klant de Goederen op zijn kosten
en in goede en oorspronkelijke staat, normale slijtage uitgezonderd,
afleveren aan Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis of een
door Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis aangewezen
persoon op het door Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
aan te geven tijdstip en adres.

Indien de Goederen bij inname in afwijkende staat verkeren, dan bij zorgvuldig
gebruik en onderhoud, en met inachtneming van de ouderdom van de Goederen,
mag worden verwacht, is Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
gerechtigd de waardevermindering die hieruit voortvloeit aan de Klant in
rekening te brengen.

 

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de verkochte Goederen gaat, in tegenstelling tot de
feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen
de Klant ter zake uit de overeenkomst aan Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi
Botanisch Warenhuis verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan.
Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere
ook eventuele bijkomende kosten en buitengerechtelijke incassokosten.

Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve niet gerechtigd om de
Goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.

De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het
eigendomsvoorbehoud, om Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance
van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op
een van de, met eigendomsvoorbehoud geleverde, Goederen. De Klant is
tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.

Wanneer De Klant in gebreke is bij de nakoming van enige verplichting uit de
overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van Cobi Natuurlijk
Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis alle benodigde medewerking te
verlenen waardoor Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
weer onbezwaard over de geleverde Goederen kan beschikken. Dit houdt mede
in de eventuele plicht om op verzoek van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi
Botanisch Warenhuis de Goederen op kosten van de Klant retour te zenden.

 

Herroepingsrecht

Dit artikel is alleen van toepassing bij verkoop aan een Consument en de
overeenkomst niet in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via
de webshop, is gesloten.

De Consument heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 8 dagen
zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Consument heeft
echter geen recht van herroeping in het geval de koop betrekking heeft op
Goederen die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een
individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor
een specifieke persoon bestemd zijn. De Consument heeft evenmin een recht
op herroeping in het geval dat het de levering van zaken die snel bederven
of die een beperkte houdbaarheid hebben betreft, zoals bloemen. De
Consument heeft evenmin een recht op herroeping in andere in art. 6:230o
BW genoemde gevallen.

De herroepingstermijn verstrijkt 8 dagen na de dag waarop de Consument of een
door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Goed
fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij de Consument in
dezelfde bestelling meerdere Goederen heeft besteld die afzonderlijk
worden geleverd, de dag waarop de Consument of een door de Consument
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatst geleverde Goed
fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Cobi Natuurlijk
Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis, via een ondubbelzinnige verklaring
(bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing
om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken
van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven
onderaan deze algemene voorwaarden en die eveneens middels deze link
is te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.

De herroeping heeft binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsgevonden indien
de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door de
Consument is verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle
betalingen die de Consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief
leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge
van de door de Consument gekozen levering anders dan de door Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis geboden standaard
levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis op de hoogte is gesteld
van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, van Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis terug. Cobi Natuurlijk
Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis betaalt de Consument terug met
hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke
transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk met betaling
in een ander betaalmiddel heeft ingestemd; in ieder geval zal de Consument
voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis is gerechtigd de
terugbetaling op te schorten tot het moment dat zij de Goederen heeft
terugontvangen, of de Consument heeft aangetoond dat de Consument de
Goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis zal de Goederen afhalen of
de Consument dient de Goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later
dan 14 dagen na de dag waarop de Consument het besluit de overeenkomst te
herroepen aan Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis heeft
medegedeeld, aan Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
retour te zenden of te overhandigen. Aan de termijn voor retourzending is
voldaan als de Consument de Goederen terugstuurt voordat de termijn van 14
dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de Goederen
komen voor rekening van de Consument. De Consument is alleen aansprakelijk
voor de waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van het
gebruik van de Goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen.

 

Garantie en aansprakelijkheid

De Klant is gehouden de levering en uitvoering terstond, doch uiterlijk
binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit
en kwaliteit van de Goederen. Wanneer de prestatie niet voldoet aan
hetgeen op basis van de overeenkomst mocht worden verwacht, en er derhalve
sprake is van een gebrek, dient de Klant binnen 3 dagen na levering of
nadat zij dit gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, Cobi Natuurlijk
Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis hieromtrent te informeren.

Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Cobi Natuurlijk
Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis het gebrek kosteloos naar
redelijkheid herstellen of vervangen. Wanneer geen van de hiervoor
beschreven twee remedies afdoende is om het gebrek effectief te verhelpen,
heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij de Klant de
kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt
zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.

Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Klant is toe te rekenen of
de Klant Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis omtrent het
gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt het recht op herstel,
vervanging of eventuele ontbinding als bedoeld in dit artikel. De
bewijslast aangaande de toerekening van het gebrek ligt bij de Klant.

Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of
onzorgvuldig is gebruikt.

Mocht Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis onverwijld jegens de
Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde
beperkt tot het bedrag waarop de door Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi
Botanisch Warenhuis gesloten beroeps- of
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien de
verzekeraar niet tot uitkering zou overgaan, tot de hoogte van het
eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15%.

Aansprakelijkheid van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis reikt te allen
tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens
niet tot zaakschade, lichamelijk letsel, immateriële schade of gederfde
winst.

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi
Botanisch Warenhuis tot vergoeding van schade kan worden aangesproken
beperkt tot 12 maanden na levering.

 

Prijzen en betaling

Deze overeenkomst is met wederzijdse instemming tot stand gekomen. Door het
sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en
billijk.

Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn
geheel voorafgaand aan de levering te voldoen. Indien betaling op factuur
geschiedt, dient deze binnen 7 dagen na ontvangst daarvan te zijn voldaan
door middel van girale overboeking. Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi
Botanisch Warenhuis is direct na de totstandkoming van de overeenkomst
gerechtigd om de factuur te sturen.

Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Cobi Natuurlijk
Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis terstond gerechtigd om de Klant een
vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een – niet voor
matiging vatbaar - bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15%
van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,-
exclusief btw.

Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cobi Natuurlijk Bijzonder
/ Cobi Botanisch Warenhuis is het de Klant niet toegestaan ter zake zijn
betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe
te passen, Klant kan derhalve ook geen aanspraak maken op enig
retentierecht.

 

Beëindiging van de overeenkomst

Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, zoals de verhuur van
(zijde)bloemstukken, kunnen door de Klant die handelt in de uitoefening
van zijn bedrijf of beroep niet tussentijds worden opgezegd en eindigen
derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde
duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het
einde van de looptijd met inachtneming van een periode van tenminste 25%
(een kwart) van de overeengekomen looptijd, afgerond in hele maanden.

De Klant heeft het recht de overeenkomst, niet zijnde een duurovereenkomst,
op ieder moment te beëindigen. Bij eenzijdige beëindiging is de Klant
tenminste de in dit artikel genoemde onkosten verschuldigd, onverminderd
de daadwerkelijk gemaakte onkosten, geleden schade, verschuldigd loon of
andere wettelijk geregelde vergoedingen. Deze vergoeding is gebaseerd op
het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de
overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en
ingehuurd personeel waardoor de daarbij behorende kennis, ervaring en
beschikbaarheid aan Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat
Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis de daarbij behorende
productiecapaciteit aan haar kan blijven binden.

Annulering van een opdracht kan door de Klant tot een week voor de afgesproken
uitvoeringsdatum tegen een administratieve vergoeding van EUR. 25,-. Bij
annulering binnen 2 weken doch uiterlijk tot vijf dagen voor de geplande
uitvoeringsdatum is 10% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij
annulering binnen vijf doch uiterlijk een dag voor de geplande
uitvoeringsdatum is 50% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij
annulering binnen een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 75% van de
overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering nadat de uitvoering
van de opdracht reeds is aangevangen is de Klant tenminste 100% van de
hoofdsom verschuldigd.

De uitvoering van de opdracht kan door de Klant tot een week voor de
afgesproken uitvoeringsdatum, in overleg, kosteloos worden verplaatst naar
een andere datum. Bij verplaatsing binnen een week doch uiterlijk tot drie
dagen voor de geplande uitvoeringsdatum is 25% opslag verschuldigd. Bij
verplaatsing binnen drie doch uiterlijk een dag voor de geplande
uitvoeringsdatum is 50% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen een
dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 75% opslag verschuldigd. Als na
de verplaatsing de opdracht alsnog wordt geannuleerd, is de Klant naast de
verplaatsingsvergoeding tevens de annuleringsvergoeding, uit artikellid 3,
verschuldigd, waarbij de eerste verplaatsingsdatum geldt als
annuleringsdatum in verhouding tot de eerstgeplande uitvoeringsdatum.

Annulering of verplaatsing is uitsluitend mogelijk bij schriftelijke mededeling. Als
datum van annulering of verplaatsing geldt de datum waarop de
schriftelijke annulering door Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
ontvangen is. De annuleringskosten zijn onmiddellijk bij annulering
verschuldigd en opeisbaar.

Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis heeft het recht de
overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door
middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande
ingebrekestelling te ontbinden indien: Aan de Klant (al of niet voorlopig)
surseance van betaling wordt verleend of de Klant in staat van
faillissement wordt verklaard, de Klant een verzoek tot toepassing van een
schuldsaneringsregeling indient of de Klant onder curatele of bewind wordt
gesteld.

In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door de Klant aan Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis verschuldigde betalingen
onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is
voltooid is de Klant een evenredig deel, vast te stellen door Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis, van de totale geldsom
verschuldigd.

In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de Klant op verzoek van Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis alle benodigde medewerking
leveren waardoor Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis weer
onbezwaard over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kan
beschikken.

 

Privacy

De overeenkomst met de Klant wordt onder andere voor administratieve
verplichtingen gearchiveerd. De Klant kan de overeenkomst naderhand te
allen tijde per e-mail bij Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
opvragen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de
afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking
worden gesteld. 

De site van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis kan
advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis is niet verantwoordelijk
voor het privacybeleid van deze sites.

 

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet voorzien, waarop Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen,
verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van
energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij
transport, epidemieën, pandemieën, ziekte en overheidsmaatregelen.

2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Cobi Natuurlijk Bijzonder /
Cobi Botanisch Warenhuis opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer
dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het
voor Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis onevenredig
zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Cobi Natuurlijk Bijzonder
/ Cobi Botanisch Warenhuis bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan
de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.

3. Indien Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis bij het
intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel
afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

Intellectueel eigendomsrechten

De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op
de website van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis zijn
geregistreerde of niet geregistreerde merken van Cobi Natuurlijk
Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis of waarvan Cobi Natuurlijk Bijzonder
/ Cobi Botanisch Warenhuis het exclusieve gebruiksrecht in Nederland
heeft. Deze merkrechten mogen zonder voorafgaande toestemming van Cobi
Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis niet worden gebruikt.

Wanneer de Klant zelf een ontwerp maakt of Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi
Botanisch Warenhuis de opdracht geeft een specifiek ontwerp te maken, gaat
Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis ervan uit dat Klant
gerechtigd is om de productie te starten van het betreffende (beeld)merk,
afbeelding, logo of foto. Het kan dus het geval zijn dat Klant, indien zij
(beeld)merk, afbeelding, logo of foto upload, toestemming dient te hebben
van een bedrijf, licentiehouder of andersoortige auteursrechtelijke
eigenaar. Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis gaat ervan
uit dat geüploade/verstrekte (beeld)merken, afbeeldingen, logo’s of
foto’s rechtmatig worden gebruikt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor
eventuele inbreuken op intellectueel eigendom en vrijwaart Cobi Natuurlijk
Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis hieromtrent.

 

Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis is bevoegd haar
rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan derden over te
dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde
over te dragen met schriftelijke toestemming van Cobi Natuurlijk Bijzonder
/ Cobi Botanisch Warenhuis.

Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke
uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen
partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een
overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van
toepassing.

In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit,
is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het
arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Cobi Natuurlijk Bijzonder
/ Cobi Botanisch Warenhuis valt. In het geval dat tussen partijen een
geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de
exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder
de vestigingsplaats van Cobi Natuurlijk Bijzonder / Cobi Botanisch Warenhuis
valt.